Saha Bulma ve Değerlendirme

Müşterinin belirttiği kapasitede bir güneş santraline uygun (KW veya MW cinsinden) sahanın enerji potansiyelinin belirlenmesinde, NASA-Meteonorm, PVSys, Homer güneş modellerine ait saatlik, günlük, aylık ve yıllık toplam ve direk radyasyon değerleri kullanılmaktadır. Ayrıca sahanın detaylı topografik haritasına ve güneşin hareketi ile geliş açısına göre sahadaki optimum panel eğim açısı hesaplanmaktadır. Optimum panel eğim açısı belirlemedeki tek ana kriter yıllık elektrik üretiminin maksimize edilmesidir.

Saha belirleme ana kriterleri olarak yatay düzlemde toplam radyasyonu 1.620 kWh/m2-yıl ve üzeri olan yerler ile optimum açılı düzlemde toplam radyasyonu 1.700 kWh/m2-yıl ve üzeri yerler inceleme altına alınacaktır. Bu değerlerin belirlenmesinde farklı uydu verileri, meteoroloji istasyonu değerleri kullanılacaktır. Seçilen sahalar ağaç, bina, dağ vs. gibi gölgeleme unsurlarına maruz kalmayacak şekilde seçileceği için ek bir gölge analizine gerek olmayacaktır.

Sahanın coğrafik ve topografik durumu, kullanılabilirlik, güvenlik ve risk durumları farklı kriterler nezdinde analiz edilmektedir. KAPSAM ENERJİ ekibinin ilk tercih, eğimi 0-5 derece arasındaki araziler olmakla beraber, diğer şartları en optimal şekilde sağlayan ve güneye eğimi 20 dereceye varan, güneye cepheli tüm araziler değerlendirmeye alınacaktır. Bu araziler aynı zamanda tek veya çift eksenli tracker kullanımına da çok uygun sahalardır. Santral sahası tespitinde sık ormanlık alanlar, tarım alanları, yerleşim yeri alanları, özel çevre koruma sahaları , ana ve tali yollar, göl ve barajlar, akarsular, askeri alanlar, hava ve deniz limanlar , helikopter pistleri, özel tapulu alanlar, maden ruhsat sahalar açısından uygun alanlar, mevcut lisanslı diğer enerji yatırımlarının (rüzgar, jeotermal vb.) dışında kalan alanlar belirlenecektir. Buna ek olarak heyelan, sel basması, terör tehdidi gibi farklı kıstaslar göz önünde bulundurulacak ve yerel halktan özel bilgi alınacaktır.

Analizi yapılan sahanın coğrafi konumunun, bazı özel lokasyonlara uzaklık ve yakınlığı, sahanın yatırıma uygun olup olmadığının belirlenmesi açısından ayırt edici bir özelliktir. Bunların başında mevcut ve bazen daha da önemlisi planlanan trafo merkezlerine ve elektrik iletim hatlarına uzaklık gelmektedir (154kV, 34.5kV)

Acil ihtiyaçların giderilmesi ve çevresel etki değerlendirme durumunun uygunluğu (atık yönetimi, su kullanımı vs.) açısından yerleşim merkezlerine uzaklıklar da öncelikli kriterler arasındadır Güneş panellerinin temizlenmesi için su ihtiyacının karşılanması için su kütlelerine uzaklıkların bilinmesi önemlidir (akarsular, göller ve barajlar, yeraltı suyu ve sondaj kuyuları, su kaynakları ) Bu tip su kaynakları aynı zamanda özel soğutma sistemlerinin kullanımını ve buna bağlı olarak yazın verim artışını mümkün kılacaktır.

Tesis kurulumunda önemli olacak nakliye (inşaat malzemesi, gerektiğinde su ve yakıt ikmali) ve olası servis çalışmalarında tesise kolay ulaşılabilirlik açından yollara olan uzaklıklar da incelenmektedir. KAPSAM ENERJİ istenilen kurulu KW ve MW gücüne istinaden, detaylı teknik ve hukuki kontrolleri yapılmış sahaları belirleyecek, her bir saha için aşağıdaki bilgileri içeren raporunu müşteriye iletecektir. Saha bizzat KAPSAM ENERJİ ekibinden bir kişi tarafından en az bir kez ziyaret edileceği için kişisel gözlemler de bu rapora eklenecektir. Bu gözlemler çoğu kez sahanın seçilmesi veya seçilmemesi yönünde hayati önem taşımaktadır, sadece bilgisayar modelleri ile yapılan seçimler Türkiye koşullarında çok yanıltıcı olabilmektedir.

 • Sahanın bağlı olduğu il-ilçe, köy/mevkii, sahanın detaylı koordinatları
 • Tahmini güneş enerjisi potansiyel değeri (yatay yüzeyde Kwh/m2-Yıl)
 • Arazinin yüzölçümü
 • Arazi niteliği (özelliği ve mülkiyet durumu) Sahanın deniz seviyesinden yüksekliği
 • En yakın TEİAŞ elektrik iletim trafosunun konumu ve özellikleri, bakım planları ve trafonun hücre durumlarının araştırılması
 • En yakın TEİAŞ iletim hattının konumu, özellikleri ve bakım raporlarının incelenmesi, karakteristiği ve arıza teknik endeksinin analizi
 • Arazinin eğimi
 • En yakın ilçe ve köy yerleşim alanı sınırlarına uzaklık
 • En yakın kara yoluna, demir yoluna, havalimanına uzaklık-nakliye ön fizibilitesi
 • Mevcut onaylı imar planlarındaki durumu
 • Sahanın kısıtlılık durumları (askeri bölgeler, maden ruhsat sahaları, sit alanlar vb.)
 • Fay hatlarının durumu, depremsellik incelemesi
 • Meteorolojik veriler (solar radyasyon, sıcaklık, nem, basınç, rüzgar vs.)

Saha değerlendirme aşamasında Müşteriye ait veya müşterinin belirlediği saha üzerinde yukarıda belirtilen çalışmaların yapılması, fizibilite analizi, uygunluğunun araştırılması, mülkiyet raporu detaylandırılacaktır. Sahalarda aranan özellikler aşağıdaki gibidir:

 • Yasal olarak, GES yatırımına engeli bulunmayan nitelikte olacaktır.
 • Sahanın 11 yıllık ortalama global güneş potansiyeli değeri sabit ve yatay konumdaki bir yüzey için en az 1.600 kWh/m2-Yıl olacaktır.
 • Ortalama arazi eğimi 5 dereceden büyük olmayacaktır. Olacaksa da güneye eğimli olacaktır.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’nda kayıtlı kuru, sulu veya dikili kelimeleri ile başlayan nitelikte bir tarım arazisi olmayacaktır.
 • Bozuk baltalık nitelikte veya sıfır/bir kapalılıkta orman alanlar hariç, orman arazisi olmayacaktır.
 • Askeri alan veya askeri koruma bölgesi olmayacaktır.
 • Göl veya benzeri nitelikte, tesisin kurulumu mümkün olmayacak bir su alanı olmayacaktır.
 • Yerleşim alanı (imarlı saha) olmayacaktır.
 • Kullanılan mera/kışlık/yaylaklar olmayacaktır.
 • T.C. ilgili kanunlarınca koruma altına alınmış bir alan olmayacaktır. (Doğal ve Arkeolojik Sit Alan veya Milli Park gibi)
 • Havalimanı veya deniz liman arazisi olmayacaktır.
 • Üzerinde 1., 2. veya 3. Derecede ana fay hatlar geçmeyecektir.
 • Orta gerilim (OG) veya yüksek gerilim (YG) barası bulunan en yakın TEİAŞ trafo merkezine kuş uçuşu olarak en fazla 20 km mesafede olabilmekle birlikte, teknik olarak bağlanabilir mesafede olacaktır.
 • Saha sınırları, 1 Kasım 2007 veya daha öncesinde Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) lisans başvurularında yer alan saha sınırları ile çakışmayacaktır.
 • Saha herhangi bir işletme maden ruhsatının veya 4. Grup ve üstü araştırma maden ruhsatının sınırları içerisinde yer almayacaktır.